Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

MATES ex1

MATES 1BAT ex1 -Troba el punt P del pla tal que la seva distància a A(8,0) sigui la meitat que al punt B(0,6). 1. Escriure els punts A i B 2. Fer el vector entre ells (vector u) 3. Dividir el vector en tres (vector v) 4. Agafar el doble del vector v (vector b) 5. Sumar punt B+b per trobar el punt P