Objem kosého jehlanu

Jehlany rozdělujeme na kolmé a kosé. Pokud je spojnice vrcholu a těžiště podstavy kolmá k rovině podstavy, je jehlan kolmý, pokud tomu tak není, nazýváme jej kosým jehlanem. Objem jehlanu je v každém případě roven součinu obsahu podstavy a velikosti výšky.

Mějte však na paměti, že výškou rozumíme vzdálenost vrcholu od roviny podstavy, ne spojnici vrcholu s těžištěm podstavy.
Posuň půdorys vrcholu V1 tak, aby byl jehlan kolmý. Povšimněte si, že vypočítaný objem jehlanu (vlevo dole) je nezávislý na poloze půdorysu V1 .

1. Otázka

Z krychle ABCDEFGH o objemu 1m3 je vytesán pravoúhlý jehlan ABCDE. Určete jeho objem.

Zde označte odpověď

Něco se vám na číslu 333333 nezdá?