elmtv-804-0115hL-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 804 - חורף תשע"ה - 2015 - שאלה 2 שלושת קודקודי הטרפז הגדולים ניתנים להנעה נקודת האמצע של השוק השמאלית של הטרפז היא חיתוך האנך האמצעי של השוק הימנית עם הציר האופקי סימון סעיף ג מראה את המעגל החוסם את המשולש המדובר בסעיף זה ואת קוטרו העובר דרך אחד מקצות המיתר שלגביו נשאלנו האם הוא הקוטר הציור מראה כמובן שהתשובה שלילית