Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

تقارن مرکزی کپی از

در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها از تقارن مرکزی دیگری به وجود آمده است و می توان با حرکت دادن نقطه ی آبی واقع در نوک گوش روباه، تقارن مرکزی دیگری ایجاد کرد.
فعالیت: با کشیدن نقطه ی آبی، مفهوم تقارن مرکزی را تجربه کنید. مشاهدات خود را توضیح دهید. 1. تصویر دو روباه را از نظر شکل، موقعیّت، اندازه، جهت، ... با یکدیگر مقایسه کنید. شباهت و تفاوتشان در چیست؟ 2. چه رابطه ای میان مرکز تقارن و دو تصویر وجود دارد؟ 3. تقارن مرکزی معادل چه نوع دیگری از حرکت تقارنی است؟ با حرکت دادن نقطه ی سبز تغییر زاویه σ چه می بینید. 4. اگر اندازه ی زاویه ˚180 باشد چه اتفاقی می افتد.