Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sách giáo khoa Hình học 11 nâng cao

Quyển sách chứa đựng hình vẽ ba chiều của các đối tượng hình học không gian được nêu trong các bài tập của Sách giáo khoa Hình học 11 nâng cao. Quyển sách là sản phẩm của dự án ARUE do các sinh viên khoa Toán - Tin trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Sách giáo khoa Hình học 11 nâng cao

Table of Contents