مساحت هشت ضلعی منتظم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
شکل زیر یک هشت ضلعی منتظم است که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی هشت ضلعی منتظم های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز را جا به جا کنید، ببینید چه اتّفاقی می افتد. 1. مساحت یک هشت ضلعی منتظم با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ 2. فرمول مساحت یک هشت ضلعی منتظم با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟ 3. به نظر شما، اگر n ضلعی منتظمی داشته باشیم، فرمول مساحت آن چه خواهد بود؟