Trigonometrie v názornějším „kulatém“ zobrazení

Trigonometrické funkce lze snadno demonstrovat rotací kružnice (s jednotkovým průměrem) kolem ústředního bodu [0;0]: Na obou osách (x; y) bude průnik takovéto kružnice přímo vytyčovat funkce sinus a cosinus, přičemž osa kružnice nám vytyčí tangentu a délka úsečky na této ose definuje secans.
Vyznačili jsme i „historickou“ funkci exsecans (exsec), která není ničím jiným nežli sekantou poníženou o jedničku (poloměr jednotkové kružnice je 1!) – funkce exsecans se nám bude hodit v dalších kapitolách, neb má přímou interpretaci v astronomii i souvisejících vědách. Více na www.time-theory.info