Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Trigonometrie v názornějším „kulatém“ zobrazení

Trigonometrické funkce lze snadno demonstrovat rotací kružnice (s jednotkovým průměrem) kolem ústředního bodu [0;0]: Na obou osách (x; y) bude průnik takovéto kružnice přímo vytyčovat funkce sinus a cosinus, přičemž osa kružnice nám vytyčí tangentu a délka úsečky na této ose definuje secans.