Teselacións regulares e semirregulares.

Persoa autora:
Chus

Teselados regulares: chámanse así os teselados que están formados por polígonos regulares (aqueles polígonos que teñen todos os ángulos e todos os lados iguais), para elo é necesario ca suma dos ángulos interiores dos polígonos que conflúen nun vértice sexa 360º. Os únicos polígonos regulares que compren esta condición son o triángulo, o cadrado e o hexágono.   Nun teselado regular triangular nun vértice hai 6 triángulos equiláteros, 360 º : 60 º = 6 ,  teselación 333333. Nun teselado regular cadrado nun vértice hai 4 cadrados , 360 º : 90 º =4 ,  teselación 4444. Nun teselado regular hexagonal nun vértice hai 3 hexágonos, 360 º : 120 º= 3, teselación 666.

Teselados semirregulares: están formados por dous ou máis polígonos regulares, de tal xeito que en cada vértice teñen que confluír o mesmo número de polígonos e de idéntica maneira. Solo existen 8 tipos de teselados semirregulares. As teselacións noméanse tendo en conta o número de lados dos polígonos que conflúen nun vértice. Comezamos no polígono de menor número de lados e a continuación os restantes en sentido antihorario. Por exemplo na seguinte imaxe podes ver unha teselación na que en cada vértice conflúen un triángulo,un cadrado, un hexágono e un cadrado. Trátase, polo tanto, dunha teselación 3464.

Image