Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Maksimalna ploščina trikotnika znotraj polkroga

Premikaj točki C in D ter oprazuj, kako se spreminja ploščina trikotnika DSC. Kateri tip trikotnika dobiš, ko je ploščina maksimalna?