زاویه و واحدی برای آن

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: واحد اندازه گیری زاویه
شرح فعالیت: در شکل زیر زاویه ی A یک واحد اندازه گیری برای زاویه است برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. زاویه ی B چند واحد است؟ لغزنده را حرکت دهید و هر بار بگویید زاویه ی B چند واحد است؟ بزرگ شدن واحد اندازه گیری اندازه ی زاویه ی B بر حسب A چه تغییری می کند؟ چرا برای اندازه ی زاویه ی B هر بار یک عدد به دست می آید؟ چه راه حلی برای آن پیشنهاد می کنید؟ لغزنده را روی 25 قرار دهید. آیا می توان اندازه ی زاویه ی B را بر حسب این واحد دقیق بیان کرد؟ چه راه حلی برای این مشکل دارید؟