Andragradsfunktionens graf och egenskaper

En andragradsfunktion kan allmänt skrivas [math]f\left(x\right)=ax^2+bx+c[/math][br]Nedan ser du exempel på hur grafen till en andragradsfunktion kan se ut. [br]Undersök genom att dra i glidarna för koefficienterna a, b och konstanten c, hur grafen påverkas när värdet förändras. Svara därefter på frågorna nedan.
1 Vilken inverkan har koefficienten [b]a[/b] framför x[sup]2[/sup] - termen på grafens utseende?
2[br]a) Vilken inverkan har koefficienten [b]b[/b] framför x-termen på grafens placering i koordinatsystemet?[br]b) Om du sätter koefficienten [b]a = 1[/b]. Kan du hitta något samband mellan värdet på koefficienten [b]b[/b] och [br] grafens placering i koordinatsystemet?
3 Kan du hitta något samband mellan konstanten [b]c [/b]och grafens placering i koordinatsystemet?

Information: Andragradsfunktionens graf och egenskaper