Funcions definides a trossos i continuïtat

Tema/es:
Funcions
Aquesta és la gràfica d'una única funció definida amb tres fórmules de manera condicionada: Depenent del valor de x aplicarem una de les tres fórmules. Els extrems dels intervals de definció de f(x) són x=a i x=b.
Moveu els lliscadors per canviar els valors de a i b. Observeu com canvia la continuitat de la funció. Per alguns valors de a i de b es poden observar dos tipus diferents de discontinuïtat: de salt i d'asímptota. Busqueu algun valor de a i de b que doni discontinuïtat de salt i algun altre que doni discontinuïtat d'asímptota i dibuixeu la funció obtinguda indicant els punts de discontinuïtat i el seu tipus.