Илтгэгч функцийн утга

Зохиогч:
Suvd
Илтгэгч функцийн графикийг дүрсэлж түүний тоон утгыг тооцоолов.