Rectes tangents a la paràbola

Fixat un punt P i una recta r, i fixat també un angle alfa, tal que el vèrtex passa sempre per la recta r, i el primer costat pel punt P, aquestes rectes que tanquen l'angle, són les envolvents d'una paràbola.
Exercicis d'ampliació i reflexió:
  • Busqueu l'eix de la paràbola, el focus i la recta directriu.
  • Busqueu l'equació de la paràbola si r: y=x-3, el punt és P=(0,0) i l'angle és de 45º.
  • El mateix, però ara l'angle és de 90º. I si l'angle és de 135º?