Γινόμενο ακεραίων γεωμετρικά.

Το γινόμενο δύο ακεραίων γεωμετρικά