قضیه ی فیثاغورث (1)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک مربع است که داخل آن چهار مثلث سبز و یک مربع آبی وجود دارد و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ مثلث ها را تغییر داد و مربع های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقاط آبی رنگ را جابه جا کرده و مشاهدات خود را توضیح دهید. 1. مثلّث هایی که می بینید، چه حالتی پیدا می کنند؟ 2. ضلع مربع زرد رنگ، با مثلّث سمت چپی چه رابطه ای دارد؟ نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید، مشاهدات خود را توضیح دهید: 3. چه رابطه ای میان دو مربّع باقی مانده و اضلاع مثلث وجود دارد؟ 4. از مساحت مربّع ساخته شده، روی اضلاع مثلث قائم الزاویه چه نتیجه ای می گیرید؟