Mètode de bisecció

El teorema de Bolzano va inspirar un dels mètodes més senzills d'aproximació de zeros de funcions: anar prenent el valor central de l'interval on es produeixi un canvi de signe. Aquest procés iteratiu condueix, a la llarga, al valor exacte on s'anul·la una funció donada que sigui contínua almenys en l'interval on hi té el zero. El mètode de bisecció convergeix força lentament al valor desitjat, quan se'l compara amb altres tècniques d'aproximació.