ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (fraction kit)

ΚΛΑΣΜΑΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μια τετραγωνική σοκολάτα με 10 μπάρες (είναι το μαύρο πλαίσιο αριστερά) έχει χωριστεί σε διάφορα κομμάτια. Το κάθε κομμάτι γράφει πάνω του τι μέρος (κλάσμα) μιας μπάρας αποτελεί. Ακολουθώντας τις οδηγίες του αρχείου (δεξιά της σοκολάτας) και με κατάλληλες τοποθετήσεις εκεί των κλασμάτων της σοκολάτας να απαντήσετε στα ερωτήματα του φύλλου εργασίας.

1.Παρατηρήστε την σοκολάτα και συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις.Οι παρενθέσεις δίπλα στις προτάσεις είναι βοήθεια και προσδιορίζουν το ζητούμενο του κενού κάθε πρότασης. 1. Το κομμάτι 1/7 είναι το .... από τα .... κομμάτια που χωρίστηκε μία μπάρα (αριθμός-αριθμός) 2. 1/2 είναι .......... μπάρα (λέξη) 3. 10 κομμάτια του κομματιού ...... σχηματίζουν μια μπάρα (κλάσμα) 4. 3 μπάρες σοκολάτας αποτελούνται από ...... κομμάτια του 1/2 (αριθμός) 5. Κομμάτι ..... είναι μεγαλύτερο από κομμάτι ........ (κλάσμα – κλάσμα) 2. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΜΩΝΥΜΩΝ Μεταφέροντας και τοποθετώντας κατάλληλα κλάσματα στο 1ο παράθυρο εργασίας (πράσινο) να απαντήσετε συμπληρώνοντας τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. 2x1/2=1/2 + 1/2 =....... 2. 2/2=...... 3. 1/5 + 1/5 + 1/5 = ...... 4. 1/2 = 2/...= 4/.... 5. 3/4 = .../8 6. 3/3 = 4/... 7. 1/2 .... 1/3 (< μικρότερο , > μεγαλύτερο) 8. 1/3 ... 2/3 9. 2/3 ... 5/6 10. 2/5 .... 2/7 3. ΑΘΡΟΙΣΜΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφέροντας και τοποθετώντας κατάλληλα κλάσματα στο 2ο παράθυρο εργασίας (θαλασσί) να απαντήσετε συμπληρώνοντας τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. 1/2+1/4 = 2. 1/2 + 1/3 = 3. 1/2 – 1/4 = 4. 1/6 + 2/3 = 5. 3/4 – 5/8 = 4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφέροντας και τοποθετώντας κατάλληλα κλάσματα στο 3ο παράθυρο εργασίας (καφέ) να απαντήσετε συμπληρώνοντας τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.Για βοήθεια διαβάστε τις παρανθέσεις. 1. 1/2 x 1/3 = ( το μισό του 1/3) 2. 3 x 1/7 = ( 3φορές το 1/7) 3. 1/3 x 1 = ( το 1/3 του 1) 4. 2/3 x ½ = ( το μισό του 2/3) 5. ¾ x ½ = (το μισό του 3/4) 5.ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφέροντας και τοποθετώντας κατάλληλα κλάσματα στο 3ο παράθυρο εργασίας (καφέ) να απαντήσετε συμπληρώνοντας τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.Για βοήθεια διαβάστε τις παρανθέσεις. 1. 1/3 : 1/9 = (πόσα 1/9 χωράνε στο 1/3; ) 2. 1 : 1/2 = (πόσα 1/2 χωράνε στο 1; ) 3. 3/4 : 1/4 = (πόσα 1/4 χωράνε στο 3/4; ) 4. 2/5 : 1/10 = (πόσα 1/10 χωράνε στο 2/5; ) 5. 2/5 : 2/10 = (πόσα 2/10 χωράνε στο 2/5; )