مشتق تابع لگاریتمی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد.
فعالیت: 1. مشتق تابع (f(x)=ln(x در x=3 چیست؟ و مقدار (f(1 چقدر است؟ برای پاسخ به سؤالات بعدی، نقطه ی A را جا به جا کنید. 2. مقادیر ( f"(0.5) ,f"(15) ,f"(4) ,f"(2) ,f(1) ,f"(1 را بیابید. 3. به طور کلی( f"(x کدام است؟