Com calcular perímetres I

Autor:
dorrod

Longitud d'un segment de recta en qualsevol posició (horitzontal,vertical i oblicua).

Teorema de Pitàgores Recorda que el teorema de Pitàgoras estableix una relació entre les longituds dels tres costats d'un triangle rectangle, els dos catets i i la hipotenusa, . Amb la notació de la imatge la relació és . Si s'ailla la hipotenusa s'obté . Igualment aillant els catets s'obté i .Aplicació del teorema de Pitàgoras: Càlcul de la distància entre dos punts qualssevol del pla cartesià. Consulta el arxiu pdf incorporat.

Demostració amb aigua i sense mots del Teorema de Pitàgoras.

Triangular o morir

a) Per cada costat del següent triangle, , i s'ha construit un triangle rectangle exterior amb un catet vertical i l'altre horitzontal, i del qual el costat del triangle n'és la hipotenusa.  Fent servir el mètode especificat al fitxer Distància entre dos punts.pdf troba el perímetre del triangle donat . b) Determina la longitud dels costats i del perímetre fent servir un quadre de text dinàmic, amb valors variables, és a dir, de manera que si algú dels tres vèrtexs del triangle inicial canvia de posició, les longituds dels dos costats que comparteixen l'esmentat vèrtex, varien també.