Určenie logaritmu z grafu exponenciálnej funkcie

Ako súvisí logaritmus s exponenciálnou funkciou?

Využite graf exponenciálnej funkcie so základom 2 a určte hodnoty logaritmov pri základe 2 pre K = - 1; -0,5; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Hodnotu zapíšte ako celé alebo desatinné číslo s presnosťou na dve desatinné miesta. Pomôžte si súradnicami bodu C alebo D. Vyslovte záver, pre aké hodnoty čísla K nie je definovaný logaritmus a zdôvodnite.