وسط ضلع های لوزی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
لوزی
موضوع: چهارضلعی ها هدف: بررسی و کشف قضیه ی به وجود آمدن مستطیل از وصل کردن وسط ضلع های یک لوزی
شرح فعالیت: چهار ضلعی ABCD یک لوزی است. با استفاده از ابزار میانی وسط هر یک از ضلع ها را مشخص کنید و آن ها را با استفاده از ابزار «رسم پاره خط» به یکدیگر متصل کنید تا یک چهارضلعی به دست آید این چهار ضلعی چه نوع چهارضلعی است؟ رأس های لوزی را جا به جا کنید. آیا چهار ضلعی که رسم کردید همیشه یک نوع چهار ضلعی خواهد بود یا به انواع دیگری از چهار ضلعی تبدیل می شود؟ کدام مثلث ها در شکل همیشه با هم برابرند؟ آیا می توانید برای برابری آن ها دلیلی بیاورید؟