شناگر

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
ریاضیات
شناگری می خواهد از نقطه ی A به نقطه ی B برود، فاصله ی نقطه ی A تا C، سه کیلومتر و B تا C شش کیلومتر است. با این فرض که، این شناگر می تواند در آب با سرعت 3 کیلومتر بر ساعت شنا کند و در خشکی با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت بدود. او چه مسیری در آب و خشکی باید طی کند که در کمترین زمان از A به B برسد.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز در شکل نشان دهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟ روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟ حدس خود را با استفاده از نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان کنید.