خاصیت های مربع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مربع
موضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف خاصیت های مربع
شرح فعالیت: چهارضلعی ABCD یک مربع است. نقاط A,B,C,D را جا به جا کنید تا مربع های متفاوتی ایجاد کنید. سپس جاهای خالی زیر را تکمیل نمایید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در مربع اضلاع . . . در مربع زاویه های روبه رو . . . در مربع زاویه های مجاور . . . در مربع قطرها . . . یکدیگرند. در مربع قطرها . . . زاویه ها هستند.