Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma dels angles interiors d'un polígon

Calculem la suma dels angles interiors d'un polígon regular en funció del seu nombre de costats. Construïm una seqüència de polígons amb n=3, n=4 ... costats i observem com varia la suma dels angles interiors. Provem de trobar una regularitat i escrivim una fórmula que relacioni la suma dels angles amb el nombre de costats n.