Funció racional. Disc. evitable / asimptòtica

Mou els punts lliscants a, b i c, i observa com aquests afecten a l'expressió analítica de la funció i a la seva gràfica. Mou el punt lliscant on apareix el domini de la funció i observa com es modifica l'expressió de la funció i la seva gràfica per tal d'obtenir un domini de tots els valors reals.

Arrel de l'observació i treball amb l'applet, raona quan una funció racional presenta discontinuïtats asimptòtiques?

Si una funció té per domini tots els valors reals, podem afirmar llavors que no presentarà asímptotes verticals?

Defineix i dibuixa amb GeoGebra una funció que tingui per domini R\{-1,1} i que presenti una discontinuïtat evitable en x=-1 i una asimptòtica en x=1.