Četiri karakteristične točke trokuta

Ishodi:
  • definira i konstruira (u bilježnici i pomoću GGB): - simetralu dužine - simetralu kuta - visinu - težišnicu - srednjicu trokuta
  • definira i konstruira (u bilježnici i pomoću GGB) karakteristične točke trokuta: - središte trokutu opisane kružnice - središte trokutu upisane kružnice - težište - ortocentar
  • uočava svojstva težišta
  • uočava svojstva srednjice
  • analizira položaj karakterističnih točaka ovisno o vrsti trokuta
  • povezuje neke točke trokuta u Eulerov pravac
Četiri karakteristične točke trokuta su:
  • središte trokutu opisane kružnice
  • središte trokutu upisane kružnice
  • težište
  • ortocentar
Četiri karakteristične točke trokuta