घटक १ बंदिस्त आकृतींची क्षेत्रफळे

त्रिकोणाच्या व चौकोनाच्या बाजूंची लांबी, कोनाची मापे यावरून त्यांचे प्रकार सांगणे व त्यांच्या व्याख्या तयार करणे. लंबांतराच्या मापनावरून शिरोलंबाची  व्याख्या तयार करणे व संगत पाया दर्शविणे, परिमितीची व्याख्या करणे. विविध बंदिस्त आकृत्यांची क्षेत्रफळे काढण्याची सूत्रे पुढीलप्रमाणे. १) त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ =  × पाया× उंची २) समभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ =   ३) तिन्ही बाजूंची लांबी दिली असता त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ (हिरोचे सूत्र) = ४) चौरसाचे क्षेत्रफळ =  ( बाजू  )2 ५) आयताचे क्षेत्रफळ = लांबी x  रुंदी ६) समांतरभूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = पाया x  उंची ७) समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ =  x समांतर बाजूंच्या लांबीची बेरीज x  उंची ८) समभूज चौकोनाचे क्षेत्रफळ =  x कर्णांच्या लांबीचा गुणाकार ९) पतंगाचे क्षेत्रफळ =  x कर्णांच्या लांबीचा गुणाकार १०) वर्तुळाचे क्षेत्रफळ = p r2 ११) अर्धवर्तुळाचे क्षेत्रफळ =  x  p r2 १२) परिमिती = सर्व बाजुच्या लांबींची बेरीज १३) चौरसाचा कर्ण =  बाजू x