Relació raó d'àrees i raó d'homotècies

1. Relació de semblança i relació d'àrees.

1. Mou el punt lliscant fins que adquireixi el valor de 0.5, 1, 2. Quin valor prenen els costats del polígon gran? Observa la relació que mantenen els costats del polígon estàtic amb el seu semblant, què diries que representa el punt lliscant?

2. Mou el punt lliscant fins que adquireixi el valor de 2. Quin valor pren l'àrea del poligon gran? Quina és l'àrea del poligon petit? Quina relació mantenent les dues àrees?

3. Repeteix el procediment anterior movent el punt lliscant fins a 0.5. Anota l'àrea del poligon gran. Anota l'àrea del petit. Busca la relació.

4. Observa ara la relació que s'estableix entre la raó de semblança i la raó de les àrees. Què observes?

5. Finalment mou els punts que delimiten el polígon petit. Es mantenen les propietats abans esmentades?