Geometriske figurer og farver

Opgavebeskrivelse Klassetrin: 1.-2. klasse Generelle mål med opgaven: • At lære, at matematik rummer redskaber til kommunikation. • At eleverne får kendskab til at matematikken spiller en rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Specifikke mål: • Når eleverne har lavet opgaven, kan de formulere hvad forskellen er på et kvadrat, en rektangel og en cirkel. De har et begyndende kendskab til arealbegrebet. • De øver sig i at bruge begreberne kort, lang, øverst, nederst, forest, bagerst, centrum, afgrænsning, indeholdt i, objekt, fremhæve, overflade osv. • De kender til nogle af geogebras fundamentale funktioner; hvordan man flytter tegnefladen, hvordan man zoomer ind og ud, hvordan man flytter objekter, og hvordan man ændrer karakter på streger og flader. • De er blevet introduceret til hvordan de kan anvende farverne i geogebra grafisk: at de ved hjælp af farver og farvernes mæthed og styrke kan trække figurer frem og lægge andre bagved og dermed markere vigtigheden af enkeltelementer. Og at de ved stregens styrke kan fremhæve noget. • Derudover har de fået kendskab til at man også i billedkunsten anvender geometrien. Emne - Geometri: • Tale om dagligdags billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed. • Foretage enkel måling af afstand, flade, vægt og rum. • Undersøge og eksperimentere inden for geometri, med brug af it. Kompetencer: • Tankegangskompetence: indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik. • Problembehandlingskompetence: løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning. • Ræsonnementskompetence: ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter. • Kommunikationskompetence: udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger. • Hjælpemiddelkompetence: kende og anvende it til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge. Arbejdsmåde: • Arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af en praktisk problemstilling og en matematisk opgave. • Modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. • Der samarbejdes praktiskt og teoretiskt, undersøgende og systematiserende. Design: • Arbejdskortet er udformet så eleverne kan anvende de tre funktioner flyt, flyt tegnefladen og funktionen hvor man ændrer karakter på objekterne.
I skal i denne opgave arbejde sammen tre og tre, men med hver jeres computer og I skal arbejde med programmet Geogebra. I kan, i programmet, flytte tegnefladen og flytte figurerne, og I kan ændre figurernes farver. Rammen i midten, med krydset i, kan I ikke flytte på. Den skal I bruge til at lægge figurerne ind i. • Begynd med at fordele de geometriske figurer i tre områder: et område med rektangler, et område med kvadrater og et område med cirkler. • Den ene i gruppen fortæller om rektanglerne, og hvorfor du mener disse figurer er rektangler. Den anden fortæller om kvadraterne, og hvorfor du mener disse figurer er kvadrater og hvad der kendetegner dem. Den tredje fortæller om cirklen, og hvordan du kan se det er en cirkel og ikke en kvadrat eller en rektangel. Bliv enige om hvad forskellen på de tre typer af figurer er. De geometriske figurer skal nu lægges ind i rammen på en bestemt måde. 1. Læg det rektangel med den største overflade længst til højre i rammen. Hvis du er tvivl om hvilken der har den største overflade, så prøv at tæl antallet af felter det dækker over eller søg hjælp fra de andre i din gruppe. 2. Dernæst lægger du det korteste rektangel nederst til venstre i rammen. 3. Det korteste af de grå rektangler skal ligge ovenover det hvide. 4. Dernæst skal du have fat i det mindste kvadrat og lægge det ovenover den grå rektangel. 5. I rammens nederste højre hjørne skal du lægge det røde rektangel. 6. Ovenover det lille hvide kvadrat, lægger du den blå rektangel. Zoom ind, og sørg for at rektanglerne ligger lige i forlængelse af hinanden og ud til billedets ramme. 7. Dernæst lægger du den sidste hvide rektangel ovenover den blå. 8. Den lange, grå rektangel der står lodret, skal placeres til venstre for den turkise rektangel, kant mod kant. HUSK: Alle figurerer skal ligge inden for rammen. 9. Til højre for det mørkeblå rektangel lægger du det gule. 10. Nu lægger du det grå rektangel, der ligger vandret, ovenover det øverste hvide rektangel. 11. Det sidste rektangel lægges øverst til venstre. 12. I midten af billedet lægger du nu det sorte kvadrat. Hvordan kan du se hvad der er midten af billedet? Hvorfor er det midten af billedet? 13. Dernæst placerer du cirklen midt i billedets centrum. 14. Det hvide kvadrat placerer du ovenover det røde rektangel, således at de to figurers venstre side flugter, og så det hvide kvadrat ligger midt ud for den øverste hvide rektangel. Forestil dig du tegner en vandret linie gennem kvadratens midte og en vandret linie igennem rektanglets midte. De to linier skal mødes. 15. Den sidste kvadrat placerer du under det sorte kvadrat, sådan at højre og venstre side flugter, men så det hvide kvadrat ligger midt imellem bunden af det sorte kvadrat og rammens underkant. WOHOOO – så har du et billede der er malet af Fransisca Clausen. En kendt dansk maler der ville have været fyldt 115 år i år hvis hun havde levet, og som brugte rigtig mange geometriske figurer i sine malerier. ☺ I gruppen: Vælg, i billedet, de tre figurer som I synes er aller tydeligst og kommer mest frem i billedet. I vælger én hver og fortæller hinanden hvilke figurer I synes er tydeligst og hvorfor I synes det. Er det pga. figurens form eller måske pga. figurens farve – eller begge dele? Prøv at ændre farven på figuren og farvens styrke, for at se om det har nogen betydning. Bliv derefter enige om hvilke tre figurer I synes kommer mest frem i billedet. Hvilke figurer synes I er længst væk, som er svagest i billedet? De to stiplede linier der går mellem rammens hjørner hører ikke med i det originale billede. Det er nogle jeg har tegnet. Har I en idé om hvad de to linier kan bruges til? Kik nu på den blå, den sorte, den røde figur og cirklen. Hvilken af de fire figurer synes I er vigtigst? Tal om farve og form og om figurernes placering i billedet. Betyder det noget for deres vigtighed om de ligger i midten af billedet eller i et hjørne? Hvorfor tror I Fransisca Clausen har valgt at lægge cirklen lige i midten af billedet? Til slut: De ting I taler om i gruppen, skal I selv bruge næste gang I skal lave en opgave i Geogebra. Hvis noget er meget vigtigt kan I understrege det ved at placere det centralt og vælge farver der træder frem. I kan bruge mørke kraftige streger der træder frem, eller I kan bruge lyse stiplede streger, der er mere diskrete. Prøv det!