Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Geometriske figurer og farver

Opgavebeskrivelse Klassetrin: 1.-2. klasse Generelle mål med opgaven: • At lære, at matematik rummer redskaber til kommunikation. • At eleverne får kendskab til at matematikken spiller en rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Specifikke mål: • Når eleverne har lavet opgaven, kan de formulere hvad forskellen er på et kvadrat, en rektangel og en cirkel. De har et begyndende kendskab til arealbegrebet. • De øver sig i at bruge begreberne kort, lang, øverst, nederst, forest, bagerst, centrum, afgrænsning, indeholdt i, objekt, fremhæve, overflade osv. • De kender til nogle af geogebras fundamentale funktioner; hvordan man flytter tegnefladen, hvordan man zoomer ind og ud, hvordan man flytter objekter, og hvordan man ændrer karakter på streger og flader. • De er blevet introduceret til hvordan de kan anvende farverne i geogebra grafisk: at de ved hjælp af farver og farvernes mæthed og styrke kan trække figurer frem og lægge andre bagved og dermed markere vigtigheden af enkeltelementer. Og at de ved stregens styrke kan fremhæve noget. • Derudover har de fået kendskab til at man også i billedkunsten anvender geometrien. Emne - Geometri: • Tale om dagligdags billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i former, størrelser og beliggenhed. • Foretage enkel måling af afstand, flade, vægt og rum. • Undersøge og eksperimentere inden for geometri, med brug af it. Kompetencer: • Tankegangskompetence: indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik. • Problembehandlingskompetence: løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning. • Ræsonnementskompetence: ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter. • Kommunikationskompetence: udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger. • Hjælpemiddelkompetence: kende og anvende it til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge. Arbejdsmåde: • Arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af en praktisk problemstilling og en matematisk opgave. • Modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. • Der samarbejdes praktiskt og teoretiskt, undersøgende og systematiserende. Design: • Arbejdskortet er udformet så eleverne kan anvende de tre funktioner flyt, flyt tegnefladen og funktionen hvor man ændrer karakter på objekterne.