რომბის გაორმაგება

Author:
gabelaia
Topic:
Rhombus
ამოცანა იყო მოცემული რომბის ერთ-ერთ წვეროზე ორჯერ დიდი რომბის აგება. ამ აგებაში მართლაც მიღებულია ორჯერ დიდი ფიგურა, მაგრამ ის, საზოგადოდ, პარალელოგრამია.