Una volta molt personal

Autor:
Bernat

Vista general de la volta

Vista general de la volta
Compareu la imatge amb l'aplicació amb GeoGebra.

El patró: un arc de cercle

El patró: un arc de cercle
Aquest és el patró que es va desplaçant. No té sempre les mateixes mides perquè segueix les guies que són catenàries.

Dissenyant la catenària

Dissenyant la catenària
El model base.
El model base.
L'element següent.
L'element següent.

Càlcul de l'equació de la catenària.

Fem servir com a guies una sinusoÏde a ambdós costats en oposició de fase.

I ara amb les catenàries.

Hem reduït les mides per fer ben visible la volta. Es poden veure els llocs geomètrics dels centres dels arcs de cercle que es van desplaçant al llarg de les guies.