Altres procediments per construir figures

Hi ha altres procediments per construir figures:
  • L'eina "Piràmide"Toolbar Image, dibuixant el polígon de la base i el vèrtex de las piràmide.
  • L'eina "Prisma"Toolbar Image, dibuixant el polígon de la base i un punt de la base superior.
  • L'eina "Con"Toolbar Image, dibuixant el centre de la base, el vèrtex i introduint el radi de la circumferència de la base..
  • L'eina "Cilindre"Toolbar Image, dibuixant els centres de les dues bases (inferior i superior) i introduint el radi d'ambdues circumferències.

Recta perpendicular a un pla

Amb les eines anteriors ens cal sempre un punt que no es troba en el pla de la base. Tot i que només ens cal dibuixar un punt en el pla de la base i després "pujar-lo" o "baixar-lo" amb el ratolí, sovint ens caldrà que estigui en una recta determinada, perpendicular al pla. Feu les accions següents:
  1. Dibuixeu un punt en el pla de la base.
  2. Cliqueu a l'eina "Recta perpendicular"Toolbar Image, seleccioneu el punt que heu creat i, tot seguit, el pla de la base.
  3. Dibuixeu un punt a sobre de la recta que heu dibuixat amb l'einaToolbar Imageo cliquant amb l'einaToolbar Imagea sobre de la recta.
  4. Moveu els dos punts.

Treballem amb eines agrupades

Ara practicarem amb les eines de construcció de prismes, piràmides, cons i cilindres agrupant-les en lloc d'individualitzar-les en la barra d'eines. També hem agrupat les eines per a mesurar longituds, àrees i volums.

Ens anem fent experts!

Aneu provant les diferents eines procedint com hem dit:
  1. Per construir una piràmide o un prisma, dibuixeu un polígon en el pla de la base fent servir l'eina Toolbar Imagei dibuixeu un punt per al vèrtex o per a la base superior amb l'einaToolbar Imageseguint el procediment que hem vist anteriorment. Tot seguit ja podeu fer servir les dues einesToolbar ImageiToolbar Image per crear les figures.
  2. Per construir un con o un cilindre, dibuixeu el centre de la base del con o els centres de les dues bases del cilindre i introduïu el radi que us demanarà el programa. 
Per als centres de les bases dels cilindres, el millor es dibuixar un punt en el pla de la base, la recta perpendicular a aquest pla pel punt i un punt a sobre d'aquesta recta com ho hem fet en la pràctica anterior.