Arbelos i sredine

Arbelos je lik omeđen trima polukružnicama koje se dodiruju i imaju kolinearna središta. [math]\overline{CD}[/math]

U arbelosu se kriju četiri osnovne matematičke sredine.