نیم ساز زاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
پیدا کردن نیم ساز زاویه به عنوان مکان هندسی نقاطی که از دو ضلع و زاویه به یک اندازه هستند.
شرح فعالیت: در شکل زیر فاصله نقطه A تا اضلاع OB و OC با پاره خط های AM و AN اندازه های این دو پاره خط نیز روی آن ها نوشته شده است.