Criba d'Erastòstenes

Autor:
Francesc
Construcció realitzada per José Luis Álvarez García y Rafael Losada Liste Preguntes Al multiplicar 2 por un nombre natural el número que obtenim diem que és múltiple de 2. Els múltiples de 2 són per tant : 2, 4, 6, 8, 10, 12... (recorda que a aquests nombres els coneixem també com a nombres parells ). Tots els múltiples de 2 son divisibles entre 2. 1. Marca la casella de múltiples de 2 i mou el punt verd. Aniràs marcant els múltiples de 2, excepte el propi 2 . Anota'ls a la teva llibreta. Múltiples de 2: 2,4,6,8,...... 2. Segueix el mateixos passos que l'apartat anterior i marca tots els múltiples de 3. Múltiples de 3: ..... 3. Hi han múltiples de 3 que ja eren múltiples de 2? 4. Fes el mateix pels múltiples de 5 i 7. Múltiples de 5: ....... Múltiples de 7: ........ 5. Per què no cal marcar els múltiples de 4, de 6, de 8 , de 9, o de 10? 6. Ara hauríem de marcar els múltiples de 11 excepte el propi 11. Però, queda algun múltiple de 11 sense marcar? Perquè passa això? 7. Passarà el mateix amb els nombres que queden per marcar? 8. Llavors, ara només queden per marcar el 1 i els nombres primers menors que 100. Escriu a la teva llibreta els nombres primers menors que 100: Nombres primers menors que 100: 2, 3, 5, 7, ......