Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

TOGI PREMIK in SKLADNOST

Lahko trdimo, da sta dve geometrijski figuri skladni, če s togim premikom eno natanko prekrijemo z drugo. Ali enakost ni sopomenka skladnosti? Geometrijsko biti enak in biti skladen ni isto! V geometriji je beseda "enak" oznaka za "isti", medtem ko je "skladen" oznaka za dve različni figuri, ki ju lahko s togim premikom lahko v celoti prekrijemo. Tudi označimo ju na različna načina: enakost označimo s = ali s ≡, skladnost pa s ≅ .
Kaj pa je togi premik? Katera je njegova vloga pri skladnosti? Ali je razlika med pojmom biti "skladen" in pojmom biti "enak"? Ali imata dve skladni figuri minimalne skupne značilnosti?