Fig 011

Movent el punt [math]E[/math] es passa de [math]\alpha <\beta[/math] a [math]\alpha>\beta[/math]. En el moment en què es produeix el canvi [math]\alpha=\beta[/math] i s'obté l'angle recte.