نقطه ای بر روی عمود منصف

:نویسنده
Boreshban
فعالیت کتاب ریاضی هشتم صفحه 98 بررسی می شود مرحله اول:یافتن مکان هندسی نقاطه که از پاره خط AB به یک اندازه اند . مرحله دوم : هر نقطه ای بر روی عمود منصف از دوسر پاره خط به یک فاصله است.
1- نقطه ای بیابید که از دو سر پاره خط AB به یک فاصله باشد 2- چند نقطه می توان یافت که در شرایط بالا صدق کند؟ 3-ایا نقاط بدست آمده در مرحله 2 ،بر روی یک خط قرار دارند؟ 4- رابطه این خط با پاره خط AB چیست؟ 4-1 -ایا پاره خط AB را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند؟ 4-2- چه زاویه ای با پاره خط AB می سازد؟ 5 - ایا هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط ، از دوسر آن پاره خط به یک فاصله است؟