نقطه ای بر روی عمود منصف

:نویسنده
Boreshban
فعالیت کتاب ریاضی هشتم صفحه 98 بررسی می شود مرحله اول:یافتن مکان هندسی نقاطه که از پاره خط AB به یک اندازه اند . مرحله دوم : هر نقطه ای بر روی عمود منصف از دوسر پاره خط به یک فاصله است.