homkework #19 pg. 117 karol wroblewski

Information: homkework #19 pg. 117 karol wroblewski