Simetria Respecte l'eix d'ordenades

Tema/es:
Simetria
Una simetria respecte a un eix e es un moviment que transforma cada punto A del pla en un altre A' de manera que la recta e és la mediatriu del segment d'extremos A i A'. Segons aquesta definició s'ha de complir que: La recta e ha de ser al segment AA' La distància de A a la recta e serà igual a la distància d'A' a aquesta recta. Els eixos més comuns per a aplicar les simetries axials són x=0 (eix de les y), y=0 (eix de les x), y=x (recta que divideix per la meitat el 1r i 3r quadrant, forma un angule de 45º amb l'eix positiu de les x).
Mou els punts A i/o B. Obseva què passa amb els angles entre els segments i l'eix de les ordenades. Els segments AA', BB', CC', DD' i l'eix de les ordenades formen un angle _____.