Funcions trigonomètriques

Funcions trigonomètriques

Les funcions trigonomètriques són les funcions relacionades amb les raons trigonomètriques. a) f(x) = sin(x)   b) f(x) = cos(x) c) f(x) = tan(x) d) f(x) = cosec(x) e) f(x) = sec(x)   f) f(x) = cotan(x) g) f(x) = arc sin(x)  h) f(x) = arc cos(x) i) f(x) = arc tan(x)

Tasca 1

Quan calculem el sinus d'un angle, aquest pot venir donat en graus o radians. En la resolució de triangles s'acostuma a utilitzar els graus, en canvi quan es treballa amb funcions s'acostuma a utilitzar els radians. GeoGebra permet graduar l'eix d'abscisses en radians per visualitzar millor els punts de tall amb l'eix d'abscisses i la periodicitat. Clica amb el botó dret sobre la finestra gràfica. Selecciona Propietats de la finestra gràfica. A la pestanya EixX, modifica les propietats tal i com es veu a la imatge.
Image
Representa gràficament cadascuna de les funcions trigonomètriques. Observa les seves característiques.

Tasca 2

En una nova finestra, crea quatre punts lliscants a, b, p i q que prenguin valors entre -5 i 5 amb increment 0.1. Introdueix a la línia d'entrada: f(x) = a*sin(b*x+p)+q Estudia com afecten els valors dels paràmetres a, b, p i q a la gràfica de la funció.

Tasca 3

En una nova finestra, crea dos punts lliscants a i b que prenguin valors entre -5 i 5 amb increment 0.1 Introdueix a la línia d'entrada: f(x)=sin(a*x)+cos(b*x) Estudia com afecten els valors dels paràmetres a i b a la gràfica de la funció.