Inequacions 2n Grau, mòbil

Amb aquest document podeu treballar la resolució de les inequacions de 2n grau, trobant la resposta tant gràficament com amb intervals.
  • EXERCICI: amb aquest botó es genera automàticament una nova inequació
  • Modifica paràmetres: serveix per escollir els paràmetres a, b, c i el tipus de desigualtat.
  • Funció: representació gràfica de la paràbola y=ax²+bx-c, que ens servirà per trobar els punts de tall amb eix X.
  • - , Centrar i +: Són botons que permeten centrar primer el gràfic i després amb el + o - ampliar o reduir la gràfica.
  • y=0: punts de tall amb l'eix X.
  • Signes: Ens indica el signe del valor numèric del polinomi ax²+bx-c, per cada un dels intervals (entre els punts de tall amb eix x).
  • Solució: solució gràfica.
  • Intervals: solució en forma d'intervals.
Tot seguit us deixo el mateix document afegint un quadre de text amb els diferents passos a fer per resoldre l'inequació de segon grau.