رسم مستطیل

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با متوازی الاضلاع و طریقه رسم آن در محیط پویا
شرح فعالیت: در نرم افزار هندسه پویا، یک چهارضلعی وقتی مستطیل است که با حرکت دادن رأس های آن خواص آن تغییر نکند و مستطیل باقی بماند. در شکل زیر از بین سه چهارضلعی رسم شده کدام مستطیل است؟ با جا به جا کردن رأس های چهارضلعی پاسخ را بیابید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با کمک ابزارهای موجود یک مستطیل پویا رسم کنید. دقت کنید طول و عرض مستطیلی که رسم کنید باید بتواند تغییر کند