Slucajna slredba na dva prijateli

Author:
Zoran
Која е веројатноста да се сретнат двајца пријатели од 12 до 13 часот? Ако по пристигнување на местото на средбата чека 10 минути, да дојде другиот пријател, а ако не дојде до средба си заминува.
Каква е оваа веројатност? Настан А: Двајцата другари се сретнале. Да го означиме со a времето на пристигнување на едниот, а со b времето на пристигнување на другиот пријател. Тогаш елементарните настани може да ги опишеме со паровите (a,b), а ако за единица мерка земеме 1 минута, просторот на елементарни настани ќе биде множеството Множество на елементарни настани Ω={(a,b)Ι a,b∈[0,60)}. Мнжеството на поволни настани А={(a,b)I abs(a-b)<=10} P(A)=(60^2-50^2)/60^2=11/36=0,31