Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Inequacions de segon grau

Resolució gràfica d'inequacions de segon grau
Introduïu els coeficients de l'inequació de segon grau, fixeu-vos amb la gràfica de la funció parabòlica associada i interpreteu les solucions de les inequacions corresponents. Activant l'animació és pot comprovar per quins valors de Z és compleix cada desigualtat. Que passa quan la paràbola no talla a l'eix d'abscisses ?