Problema 714

Dades del problema

ABC és un triangle qualsevol DE és un segment paral·lel al costat AC del triangle ABC F és el punt intersecció  entre els segments AE i CD La prolongació del segment BF talla: el segment DE en el punt H el costat AC del triangle en el punt G
Image

Propietats a comprovar

1. H és el punt mitjà del segment DE 2. G és elpunt mitjà del costat AC del triangle ABC

Eines del GeoGebra proposades

Toolbar Image Polígon   Toolbar Image Punt en un objecte   Toolbar Image Recta paral·lela Toolbar Image Intersecció   Toolbar Image Segment   Toolbar Image Punt mitjà o centre Toolbar Image Relació entre dos objectes