Tứ giác trên đồ thị (Tọa độ các đỉnh và độ dài đoạn thẳng)

Information: Tứ giác trên đồ thị (Tọa độ các đỉnh và độ dài đoạn thẳng)