Sličnost trokuta - zadatak 1.

Pomaknite točku D da trokuti ABC i A'B'C' budu slični. Pozovite se na odgovarajući poučak o sličnosti i obrazložite svoje rješenje.

Odaberi točan odgovor

Ova dva trokuta su slična ...

Uključite sve točne odgovore