کاربرد خواص چهار ضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: به کار بردن خاصیت چهار ضلعی ها در مسائل روزمره و تشخیص موضوعات هندسی مرتبط
شرح فعالیت: حتماً تا به حال جک هایی که با آن ها اتومبیل را بالا می برند دیده اید. در این فعالیت دو نوع جک با GeoGebra مدل سازی شده است. یکی از آن ها لوزی و دیگری به شکل یک متوازی الاضلاع است. با حرکت دادن نقطه ی F، می توانید عملکرد جک لوزی شکل را ببینید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. (خط چین در جک های واقعی یک پیچ است که وقتی پیچانده ایم شود دو رأس کنار آن مانند آنچه می بینید به هم نزدیک می شوند) حالا لغزنده b را حرکت دهید و عملکرد جک متوازی الاضلاع را ببینید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. چه تفاوتی درعملکرد این دو جک می بینید؟ اگر بخواهید چنین جکی بسازید کدام شکل را انتخاب می کنید؟ چرا؟ نوع حرکت جک لوزی شکل به خاطر کدام یک از خواص لوزی است؟ موازی بودن اضلاع روبروی آن، مساوی بودن اضلاعش، مساوی بودن زاویه های روبروی آن یا عمود بودن قطرهایش؟